Karin Clark

Karin Clark

Praktikantin Bauingenieur Hochbau

Telefon: +41 44 922 13 35
k.clark@mding.ch